Säännöt

Voimassaolevat säännöt 7.12.2022

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kangasalan kaupunkiyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kangasalan kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kangasalan kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä sekä toimia keskustassa toimivien yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksien kehittäjänä. Yhdistys edistää jäsentensä yhteistoimintaa ja parantaa jäsentensä yleisiä toimintaedellytyksiä keskustassa.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä ja mahdollistamalla kokouksia, neuvottelutilaisuuksia ja tapahtumia, julkaisemalla tiedonantoja ja julkaisuja sekä toimimalla muilla näihin verrattavilla tavoilla. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja tehdä varainhankintaa.

3 § Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5 § Hallitus ja toiminnanjohtaja

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut 3-10 jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus valitsee yhdistyksen toiminnanjohtajan, joka toimii myös yhdistyksen sihteerinä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai rahastonhoitaja kukin yksin, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

7 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi–toukokuussa ja syyskokous syys–joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, ilmoituksella paikallisissa hallituksen määräämissä sanomalehdissä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

10 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtajan, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai menettelyllään on loukannut yhdistyksen tarkoitusperiä, on hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.